બચ્ચાનો ખેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બચ્ચાનો ખેલ

  • 1

    બાળકની રમત.

  • 2

    લાક્ષણિક રમત જેવું સહેલું હોવું તે.