ગુજરાતી માં બચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બચી1બચી2

બૂચી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરી.

મૂળ

'બચ્ચું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં બચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બચી1બચી2

બચી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચુંબન.

મૂળ

'બચ' રવાનુકારી

ગુજરાતી માં બચીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

બચી1બચી2

બચી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરી; દીકરી (લાડમાં).

મૂળ

'બચ્ચુ' ઉપરથી