બેઠો ભાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠો ભાત

  • 1

    પહેલેથી જ જોઈતું પાણી મૂકી, ઓસાવ્યા વિના રાંધેલો ભાત.