બેઠું પાણી ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઠું પાણી ચલાવવું

  • 1

    પાયા-આધાર વિનાની ડંફાસ મારવી.