ગુજરાતી

માં બંધ બાંધવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બંધ બાંધવો1બંધ બાંધવો2

બંધ બાંધવો1

  • 1

    (નદી ઇ૰માં પાણીના રોક માટે) પાળ બાંધવી.

ગુજરાતી

માં બંધ બાંધવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બંધ બાંધવો1બંધ બાંધવો2

બંધ બાંધવો2

  • 1

    બાંધણ વડે જકડવું.