બનતા સુધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બનતા સુધી

  • 1

    શકય હશે ત્યાં સુધી.

  • 2

    ઘણુંખરું.