બ્રહ્માક્ષર પણ ન આવડયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્માક્ષર પણ ન આવડયો

  • 1

    કશું ન આવડવું.