બ્રહ્માંડની આશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્માંડની આશા

  • 1

    મોટી અને કદી પાર ન પડી શકે તેવી આશા.