બ્રહ્માનો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્માનો દહાડો

  • 1

    ઘણો લાંબો ને કંટાળાભરેલો દિવસ.