બ્રહ્મોસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રહ્મોસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    બ્રાહ્મણસમાજ; બંગાળાનો એક અર્વાચીન ધર્મસમાજ.