બ્રાહ્મસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    બંગાળાનો એક અર્વાચીન ધર્મસમાજ.