બ્રાહ્મોસમાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બ્રાહ્મોસમાજ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    બંગાળાનો એક અર્વાચીન ધર્મસમાજ.