બરો ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બરો ઊડવો

  • 1

    હોઠના ખૂણા ઉપર ઝીણી ફોલ્લીઓ થઈ આવવી (માંદગીના અંત ભાગમાં).