બલારાત જાણે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલારાત જાણે!

  • 1

    કોણ જાણે; હું જાણતો નથી!.