બલા જાણે ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલા જાણે !

  • 1

    કોણ જાણે; હું જાણતો નથી!.