બલા ટળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બલા ટળવી

  • 1

    આફત કે પીડા દૂર થવી.

  • 2

    આફત કે પીડારૂપ માણસ દૂર થવું.