બૃહદ ગુજરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૃહદ ગુજરાત

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

બૃહદ ગુજરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૃહદ ગુજરાત

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

બૃહદ ગૂજરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૃહદ ગૂજરાત

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

બૃહદ ગૂજરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૃહદ ગૂજરાત

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.