ગુજરાતી

માં બૃહદ ગુજરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૃહદ ગુજરાત1બૃહદ ગૂજરાત2

બૃહદ ગુજરાત1

પુંલિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

ગુજરાતી

માં બૃહદ ગુજરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બૃહદ ગુજરાત1બૃહદ ગૂજરાત2

બૃહદ ગૂજરાત2

પુંલિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગુજરાત તેમ જ બહાર જ્યાં ગુજરાતીઓ રહેતા હોય એવા વસાહતી પ્રદેશોનો એક સમૂહ.