બહાર એટલું અંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહાર એટલું અંદર

  • 1

    બહુ પહોંચેલું; બહારથી ભોળું દેખાય પરંતુ અંદરથી પાકું.