બહુ થયું! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બહુ થયું!

  • 1

    હવે બસ.

  • 2

    હદ થઈ.