બાઈ બાઈ ખોબલે ધાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાઈ બાઈ ખોબલે ધાણી

  • 1

    ભીખ માગવી; એક જાતની રમત.