બાજીગરનું રમકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાજીગરનું રમકડું

  • 1

    સ્વતંત્ર વ્યક્તિગત વિનાનું-બીજાનું નચવ્યું નાચે તેવું માણસ.