બાંધ્યું મોં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધ્યું મોં

  • 1

    (બૈરાંઓમાં) એક વાર જમવાનું વ્રત.