બાંધી આબરૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી આબરૂ

  • 1

    ઉઘાડી ન પડેલી આબરૂ.