બાંધી વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાંધી વાત

  • 1

    ઉઘાડી ન પાડેલી-ન પાડવાની વાત.