બાપની બોચી ખંજવાળીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાપની બોચી ખંજવાળીને

  • 1

    ગમે તેમ કરીને.