ગુજરાતી

માં બારણે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બારણે બેસવું1બારણે બેસવું2

બારણે બેસવું1

  • 1

    ચાંપીને ઉઘરાણી કરવી; તકાદો કરવો.

ગુજરાતી

માં બારણે બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બારણે બેસવું1બારણે બેસવું2

બારણે બેસવું2

  • 1

    ઉઘરાણી વગેરેનો તગાદો કરવો.