બારીક નજર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારીક નજર

  • 1

    ઊંડી ને ચારે તરફ ફરતી દૃષ્ટિ.