બાર કોળાંને તેર લાગા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર કોળાંને તેર લાગા

  • 1

    માલની કિંમત કરતાં લાગા-જકાતવેરા વધારે હોય તે.