બારે દહાડાને બત્રીસે ઘડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે દહાડાને બત્રીસે ઘડી

  • 1

    હરહંમેશ.