બાર ભૈયા ને તેર ચોકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર ભૈયા ને તેર ચોકા

  • 1

    વર્ણભેદ-આભડછેટની અતિશયતા.