બારે ભાગોળો મોકળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે ભાગોળો મોકળી

  • 1

    પૂરી છૂટ; પૂરી સ્વતંત્રતા.