બાર મણની બાજરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર મણની બાજરી

  • 1

    પૂરતું હોવું તે; સુખચેન; નિશ્ચિતપણું.