બાર વરસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર વરસે

  • 1

    ઘણે લાંબે વખતે-ગાળે.