બાર વરસનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાર વરસનું

  • 1

    જુવાન ને જોમભર્યુ (ઉદા૰ બાર વરસનો બેઠો છે).