બારે વાટ ખુલ્લી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બારે વાટ ખુલ્લી

  • 1

    ઘરમાં ગમે ત્યાં જઈ શકાવું; ગમે ત્યાં જવાની છૂટ હોવી.