બાળાંભોળાં જમાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાળાંભોળાં જમાડવાં

  • 1

    નાના બાળકના શ્રાદ્ધ દિવસે બાળકોને જમાડવાં (ભારદવા વદ ૧૩).