બાવાનાં બંને બગડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવાનાં બંને બગડવાં

  • 1

    બધી રીતે બગડવું; આ કે તે કોઈનું કાંઈ ન સુધરવું.