બાવા-ટોપી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બાવા-ટોપી

  • 1

    બાવાઓ પહેરે છે તેવી કાન ને કપાળ ઢંકાય તેવી ટોપી.