બિલાડાં બોલવાં (પેટમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિલાડાં બોલવાં (પેટમાં)

  • 1

    કકડીને ભૂખ લાગવી (કોથળામાંથી).