બિસ્તરો લપેટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસ્તરો લપેટવો

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.

બિસ્ત્રો લપેટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બિસ્ત્રો લપેટવો

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.