ગુજરાતી

માં બિસ્તરો લપેટવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિસ્તરો લપેટવો1બિસ્ત્રો લપેટવો2

બિસ્તરો લપેટવો1

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.

ગુજરાતી

માં બિસ્તરો લપેટવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: બિસ્તરો લપેટવો1બિસ્ત્રો લપેટવો2

બિસ્ત્રો લપેટવો2

  • 1

    જવા-ઊપડવા તૈયાર થવું.