બીબાં છોડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બીબાં છોડવાં

  • 1

    ગોઠવેલાં બીબાંને તેમના ખાનામાં પાછાં મૂકી દેવાં.