બોચીમાં આંખો હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોચીમાં આંખો હોવી

  • 1

    ભારે પાકું કે પહોંચેલ હોવું.