બોડી બામણીનું ખેતર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોડી બામણીનું ખેતર

  • 1

    ધણી ધોરી વિનાની, સાવ અસહાય કે લાચાર દશા.