બોર જેવડાં (આંસુ) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોર જેવડાં (આંસુ)

  • 1

    મોટાં મોટાં.