બોલાવ્યું બોલ દે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલાવ્યું બોલ દે એવું

  • 1

    જવાબ આપે એવું; અણીને વખતે કામ દે એવું.