બોલે તેનાં બોર વેચાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલે તેનાં બોર વેચાય

  • 1

    પોતાના કામ અંગે બોલતો ચાલતો-કહેતો કારવતો રહે તે ફાવે.