બોલે તે બે ખાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલે તે બે ખાય

  • 1

    ન બોલ્યામાં નવ ગુણ; મૌનમાં ફાયદો છે.