બોલ દે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલ દે એવું

  • 1

    જરૂરને પ્રસંગે કામમાં આવે તેવું.