બોલે બંધ ન હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલે બંધ ન હોવા

  • 1

    એકવચની ન હોવું; વારે ઘડીએ બોલેલું ફેરવી નાખવું.