બે આંકડા (ભણવા, આવડવા) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે આંકડા (ભણવા, આવડવા)

  • 1

    થોડુંક સામાન્ય (ભણવું, આવડવું).